cfa三级2019

cfa三级2019

胡人【集解】时珍曰∶石花菜生南海沙石间。熊虎爪伤∶嚼栗敷之。

其实状如梨,大如樱桃,至秋可食,味甘酸。仍纳榴末敷上脚肚生疮初起如粟,搔之渐开,黄水浸淫,痒痛溃烂,遂致绕胫而成痼疾∶用酸榴皮煎汤,冷定,日日扫之,取愈乃止。

甜柑,类洞庭而大,每颗必八瓣,不待霜而黄也。昔四皓采芝,群仙服食,则芝亦菌属可食者,故移入菜部。

 王祯云∶其味苦涩,久之方回甘味。瑞曰∶性热,同鹅肉食,生断节风,又上壅人,忌火气。

 《圣惠》用乌梅和蜜作饼贴者,其力缓。,白枣也,子白乃熟。

时珍曰∶槠子,处处山谷有之。 弘景曰∶橘皮疗气大胜。

Leave a Reply