av170001sf

av170001sf

 又有乌禾,生野中如稗,荒年代粮而杀虫,煮以沃地,蝼蚓皆死。青符、白符、赤符、黑符、黄符,各随色补其脏。

生九鲤鱼,最为鱼之主,形既可爱,又能神变,乃至飞越山湖,所以琴高乘之。而广州又有一藤名续断,一名诺藤,断其茎,器承其汁饮之,治虚损绝伤,用沐头,又长发。

海边又一种,正相似,火炙壳便走出,食之益颜色,名为寄居。 鸟之雌、雄难别,旧言其翼左覆右是雄。

主治齿痛,出虫,肉痹,拘急,使人健行,见鬼。消胸上痰结,唾如胶漆,心胁痰水,膀胱留饮,风气湿痹,皮间死肉,目中眵,利大肠,通血脉,益色泽。

主除留血,惊气,蛇痫。乌,即其叶名矣。

瓠与冬瓜,气类同辈,而有上下之殊,当是为其苦者尔。古人为诗多用之,而无识者,乃有内容:味甘,温。

Leave a Reply