OVG-020 - 凑莉久2015年番号 ノーパンパンスト女の

OVG-020 - 凑莉久2015年番号 ノーパンパンスト女の

夫平肝之药,舍白芍实无第二味可代,世人不知其功效,不敢多用。湿重不散,而火且更重矣,所以经年累月而痛,不能止也。

或问此等之病,既非水臌,初起之时,何以知其是虫臌与血臌也?盖饮食入胃,必由脾胃之气以转入于肺,今脾胃既受风寒湿之邪,则邪亦随脾胃之气,而输之于肺,而肺乃受伤矣。

数剂而痛轻,十剂而痛止矣。况真水既衰,则虚火必盛,虚火既盛而真水力不能制,则火性炎上,三焦之火与冲脉之属火者,皆同群助逆,无不逆冲而上行矣。

盖此症原因,胃气之虚,以致暑邪之入,今加大吐则胃必更伤,非用人参则不能于吐中而安其胃气也。方用子母两富汤治之。

况心君原思色乎,毋怪其精之自降矣。 治法单补其阳,阳旺而阴自衰,况阳旺则气自旺,气旺则血自生,气血两旺,而阴阳又何致争战而作痛哉。

或谓人参助气是矣,但多用恐助邪气,何以用之咸宜乎?不知肺气之虚以成痹,非肺气之实以成痹也。人有忍饥过劳,忽然发狂,披发裸形,罔知羞恶,人以为失心之病也,谁知是伤胃而动火乎?夫胃属阳明,阳明火动,多一发而不可止。

Leave a Reply